اکسسوری ها, مبلمان

ریتم

ریتم

ترکیب هندسی جداره سازی و استفاده در فرم پایه میز و قفسه کتاب در قالب چوب و چرم شکل می گیرد.این هیجان و تمرکز قطعات و رها شدن آن ها به نوعی پویایی فضا را به همراه دارد.