اکسسوری ها, مبلمان

مثلث تعادل

مثلث تعادل

تعادل در فرمی سه گوش و جناغی که انطباق نقطه ی جلو و انتها  آن یک تصویر متعادل را نشان می دهد.آینه آن برگرفته از قوس پشت میز است و با قطعه ای از هنر قلمکاری فرم
میز را کامل می کند.