هفت

هفت

این مجموعه تابلو-به عنوان اثری هنری-متشکل از هفت قطعه تابلو است که به رنگ آبی لاجوردی و استیل طلایی مات کار شده است.در واقع به گونه ای دیگر هفت مرحله ی عرفان است و یا بهتر است بگوییم این تابلو هفت مرحله از بی شمار طریق شناخت هویت یک ذات است بگونه ای که طرح یکی است ولی در هر قطعه به شکلی ظاهر می شود و با اینکه ترکیب رنگ یکسان است ولی ان را در هر کدام متفاوت می بینیم ولی در کلیت هماهنگی وجود دارد و مربوط به یک اثر می باشند . شاید “هفت” بهانه ای برای نشان دادن ان در قالب این عدد مقدس در تاریخ باشد ولی ذات هر انسان در بی شماری از قطعات در طول زندگی می تواند نمایان شود.

چشم درخت

چشم درخت

قطعه ای که متعلق به درختی خشک شده می باشد و سال ها رها شده بود.با قطعه ای فلزی به زندگی جدید خود چشم می گشاید.این قطعه نمادی از تولد چشم درختیست که روزی خود در طبیعت نظاره گر زندگی زمین بوده است.

eye-tree-pic

مرز هنر

مرز هنر

مرز هنر در تعریفی بیان می شود که نامحدود بودنش را به نمایش بگذارد .قطعاتی که هنرمند زمان ،فکر و هنرش را به ثبت رسانده است .این قطعه شامل ظروفیست که با هنر قلم زنی آمیخته شده است و در طول زمان این بیان را از هنر به ما نشان می دهد . فرم هندسی مربع به معنای قطعیت و مالکیت است ودر این اثر خطوط بیرون زده از تابلو نشانگر بی مرز بودن هنر است.مفهومی که در مادیت شکل می گیرد ولی تفکری بی انتها و بدون قید دارد .